Да бъдем успешни първокласници

програма развитие на човешките ресурси

"Този документ е създаден с финансовата подкрепа на Оперативна програма "Развитие на човешките ресурси", съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд. Цялата отговорност за съдържанието на документа се носи от фондация "Психологическа подкрепа" и при никакви обстоятелства не може да се приема, че този документ отразява официалното становище на Европейския съюз и Договарящия орган"

Създаване на модел на ранна педагогическа рехабилитация на деца със СОП от предучилищна възраст, район "Изгрев", Столична община

Обща цел:

Създаване на модел за ранна педагогическа рехабилитация и включващо обучение на деца със СОП от предучилищна възраст преди постъпването им в първи клас на масовото училище

Специфични цели

 • да се разработи и въведе програма за педагогическа рехабилитация и включващо обучение на деца с езиково-говорни нарушения и леки когнитивни /умствени/ дефицити на възраст от 4 до 7 години, посещаващи детска градина
 • да се разработи и въведе програма за педагогическа рехабилитация и интегриращо обучение на деца с нарушения в поведението / хиперкинетични / и с нарушения в социалното развитие, включително на деца от аутистичния спектър, посещаващи детска градина
 • да се въведе програма за консултации и обучение на родители на деца със СОП от предучилищна възраст с цел успешна интеграция на децата в първи клас на масовото училище
 • да се въведе програма за консултиране и обучение на предучилищни педагози с цел успешна социална интеграция на децата със СОП

Проектът е насочен към деца със СОП на възраст от 4 до 7 г., посещаващи детските градини в район "Изгрев", Столична община, техните родители и учители. Децата имат езиково-говорни нарушения, когнитивни и поведенчески дефицити/ включително от аутистичния спектър/.Дейностите по проекта са свързани с ранна педагогическа рехабилитация на децата - корекционни уроци и поведенческа терапия, с цел успешна социална интеграция и създаване на подкрепяща среда за тях в детската градина. Генералната цел на проекта е да се апробира модел на ранна интервенция за деца от предучилищна възраст със СОП, за да могат успешно да постъпят в първи клас на масовото училище. Участници в проекта са 70 деца, техните родители и учители.

Партньори на проекта са 7 детски заведения от район "Изгрев" Столична община

 • ОДЗ № 29 "Слънце"
 • ОДЗ № 30 "Радецки"
 • ОДЗ № 34 "Брезичка"
 • ОДЗ № 49 "Радост"
 • ЦДГ № 70 "Здраве" / ОДЗ№ 23/
 • ЦДГ № 133 "Зорница"
 • ЦДГ № 165 "Латинка"

Основни дейности по проекта

1.Изработване на програми за педагогическа рехабилитация и включващо обучение на деца със СОП на възраст от 4 до 7 г. от детски градини - рехабилитация на езиково- говорни, когнитивни и поведенчески дефицити /включително от аутистичния спектър/;

2.Организиране и провеждане на корекционно обучение и поведенческа терапия за децата чрез индивидуални и групови форми на работа, с които да се реализират програмите за педагогическа рехабилитация и включващо обучение;

3.Организиране и провеждане на консултативна дейност и обучение за родителите на деца със СОП с цел успешна социална интеграция на децата в образователната среда на детската градина или първи клас на масовото училище; изработване на програма за взаимодействие между семейството и детската градина за постигане на подкрепяща среда за децата със СОП;

4. Организиране и провеждане на консултативна помощ за предучилищните педагози относно развитието, обучението и възможностите на децата със СОП в детската градина;

5. Осигуряване на информираност и публичност на дейностите и резултатите на проекта.

Какъв проблем се очаква да бъде решен?

Проектното предложение е насочено към решаване на следния проблем: детските градини от район "Изгрев" имат голям брой деца с езиково- говорни нарушения, като някои от тези деца са със съпътстващи леки когнитивни /умствени/ дефицити. Расте и броят на децата с поведенчески разстройства - т.н. хиперкинетични деца, които са трудно обучаеми и не се поддават на групова работа. В детските заведения в момента има общо приети 1 282 деца. През 2006 г. район "Изгрев" възлага на Столична регионална инспекция за опазване и контрол на общественото здраве проучване на възможностите за специфична работа с деца с езиково- говорни нарушения и леки когнитивни дефицити от детските заведения на района. СРИОКОЗ изготвя доклад с изх.№ 07-10-147, в който прави следната констатация: 20% / 260 на брой /от децата в детските градини имат логопедично- говорни дефекти / леки, средни и тежки/ и езикови нарушения; във всяка група на детска градина има по 6-7 деца с нарушения от такъв характер. Препоръката на СРИОКОЗ е да се създаде и реализира програма за корекционно- логопедична работа с децата преди постъпването им в първи клас.

Проектното предложение цели създаване и реализиране на модел на ранна педагогическа рехабилитация на деца с някои дефицити в развитието/ реч, интелект, поведение/, за да могат те успешно да се интегрират в масово училище още в начален курс.

Проектното предложение е в съответствие със Стратегия за работа с деца и образователна политика на Столична община, както и със Стратегия за оптимизиране на училищната мрежа в условията на децентрализация на район "Изгрев" - в този общински стратегически документ е заложено създаването на Районен ресурсен център за деца със СОП, като се изтъква, че корекционната работа с децата трябва да започне от ранна възраст. Проектното предложение съответства и на Националния план за интегриране на деца със специални образователни потребности, като цели да се развие активно потенциала на тези деца като можещи и умеещи пълноправни членове на обществото.

Какъв опит има фондация "Психологическа подкрепа" в областта на педагогическата рехабилитация на деца от предучилищна възраст

Екипът на фондация "Психологическа подкрепа" провежда проучване на проблемите на учениците в начален курс на територията на гр. София от 1994 г. до момента. През 2001-2009 г. сме направили проучване на училищна зрялост на деца от детски градини в София и в Плевен. Данните сочат, че 30 % от децата в първи клас трудно се адаптират към училищната среда, имат езиково- говорни дефицити- неразвит фонематичен анализ и синтез, неразвити пространствени представи, което затруднява обучението по математика и родна реч. Често тези деца получават диагноза " дислексия" и " дисграфия" при преглед от специалисти/ клинични психолози и логопеди/. Резултатите са публикувани във вестници "Учителско дело", "АзБуки" и др.медии.

Предварителното проучване на децата, посещаващи детските градини на територията на район "Изгрев" сочи следното: Броят на децата в ЦДГ и ОДЗ на територията на района са 1282.Децата до 5 години са 1074, на 6 години в целодневни подготвителни групи са 208 деца. На територията на района има 7 детски заведения с 45 групи,от които 8 целодневни подготвителни и 37 групи за деца до 5 години. В началото на м. ноември 2009 г. екип на фондация " Психологическа подкрепа" направи проучване на нуждите на 7-те детски градини от района за оказване на психологическа и консултантска помощ на деца с отклонения в поведението и с езиково- говорни нарушения и леки когнитивни дефицити. По анкетни данни, предоставени от предучилищните педагози, се очерта извадка от деца с поведенчески разстройва от аутистичния спектър, с изразени езиково- говорни нарушения и с когнитивни дефицити- общо на брой 70, което отговаря на 0.5 % от общия брой на децата, посещаващи детските заведения и на 27% от общия брой деца със СОП, посочени като извадка от посоченото по- горе проучване на Столична РИОКОЗ. От тях 8 деца са с отклонения в поведението и в развитието на интелекта и речта, което отговаря на характеристиката на деца от аутистичния спектър. Децата на възраст от 4 до 6 години с езиково- говорни нарушения / изразени/ и леки когнитивни дефицити са 38 на брой. Шестгодишните деца с речеви нарушения и леки когнитивни дефицити са 24 на брой.

В района няма ресурсни учители на Столичния ресурсен център за подпомагане на интегрираното обучение на деца и ученици със СОП в нито една от детските градини поради липса на достатъчно кадри. За всички деца от посочените по- горе групи е необходима корекционна и терапевтична работа, за да могат да бъдат успешно интегрирани в първи клас на масовото училище. Като повече учебни часове корекционна работа са необходими за децата на 6 години предвид постъпването им в първи клас. Речевите дефицити и говорните нарушения са свързани с неразвит фонематичен анализ и синтез, както и с неправилно произнасяне на някои звуци. Това би довело до много трудно ограмотяване на децата в първи клас / писане и четене/, ако предварително те не получат педагогическа рехабилитация на нарушенията в речта. Леките когнитивни дефицити на децата са свързани предимно с нарушена пространствена ориентация, която би затруднила в първи клас усвояването на математическите знания от тях, както и с недостатъчно развит понятиен апарат, характерен за съответната възраст- обем и съдържание на житейските понятия и връзки между тях. Проблем, важен за решаване при педагогическата рехабилитация на деца, е информираността и съдействието на родителите за успешно обучение на децата. Затова проектното предложение предвижда и работа с родителите, и консултиране и обучение на детските учители относно възможностите на децата и развиващото обучение, в което те ще бъдат включени индивидуално. Само при ангажираност на родители и учители с проблема на детето със СОП може да се постигне формиране на подкрепяща среда за него в детската градина.

Какво ще бъде направено в областта на педагогическата рехабилитация на децата от предучилищна възраст, участници в проекта

 • Измерване на входящо ниво: измерване на равнище на развитие на речта, интелекта, социалните и комуникативните умения за три групи деца: на възраст от 4-6 г. с езиково- говорни нарушения и леки когнитивни дефицити, на възраст от 6-7 г. със същия проблем и група на деца с нарушения от аутистичния спектър.
 • Реализиране на програма за педагогическа рехабилитация и включващо обучение на деца с езиково-говорни и когнитивни дефицити на възраст от 4 до 7 години, посещаващи детска градина: логопедични занятия по график за деца от 4 до 5г., от 5 до 6 г., от 6 до 7 г.; корекционно обучение по график за деца от 4 до 5г., от 5 до 6 г., от 6 до 7 г. за развиване на пространствени представи, за развиване на психомоторика, за развиване на интелектуалния потенциал - формиране на понятия, разширяване на представите за околния свят, развитие на логическото мислене;

Всяко дете от 4 до 6 г. ще участва два пъти седмично в занятията по педагогическа рехабилитация в рамките на 12 месеца; всяко дете на възраст 6-7 г. ще участва по три пъти в занятия предвид постъпването му в първи клас на масовото училище; за всяко дете са предвидени занятия според индивидуалните му нужди при входящата диагностика на езиково- говорните и когнитивни дефицити.

- Реализиране на програма за педагогическа рехабилитация и интегриращо обучение на деца с нарушения в поведението / хиперкинетични / и с нарушения в социалното развитие, включително на деца от аутистичния спектър, посещаващи детска градина:

Всяко дете ще участва три пъти седмично в занятия по игрова терапия за развиване на социални умения и комуникативност в индивидуална и в групова форма и в занятия за компенсиране на езиково-говорни и когнитивни дефицити - развиващо обучение .

Какво ще бъде направено за родителите на децата, участници в проекта

1.Организиране и провеждане на консултативна помощ за родителите на деца със СОП за успешна социална интеграция на децата в образователната среда на детската градина или първи клас на масовото училище;

2.Създаване на програма за взаимодействие между семейството и детската градина за постигане на подкрепяща среда за децата със СОП;

- създаване на групи от родители за споделяне на опит с познавателна и терапевтична цел;

- запознаване на родителите с програмите за педагогическа рехабилитация на техните деца;

3.Организиране и провеждане на семинари за родители на бъдещи първокласници за успешна адаптация на децата в училище в 7-те детски градини на район "Изгрев" - общо 4 семинара: два за родители на 24 деца от 6-7 г.; един за родители на деца с хиперкинетично поведение и от аутистичния спектър; един за родители на деца от 4 до 6 г.

Какво ще бъде направено за предучилищните педагози, участници в проекта

1.Организиране и провеждане на консултативна помощ за предучилищните педагози относно развитието, обучението и възможностите на децата със СОП в детската градина;

2.Предоставяне на програмите за педагогическа рехабилитация на децата със СОП според възрастта на децата и проблемите в развитието им;

3.Консултиране по проблемите на взаимодействието между детската градина и семейството на детето със СОП.

4. Провеждане на семинари с предучилищни педагози в областта на корекционната педагогика и педагогическата рехабилитация- 4 на брой за 7 детски градини от район "Изгрев".

Брошура

Договор

Постигнати резултати

Работа с деца

Работа с деца от предучилищна възраст с говорно - езикови дефицити и емоционално- поведенчески проблеми

В периода февруари 2012 г.- март 2013 г. са проведени 6 774 корекционни уроци и сесии по игрова терапия. Общият брой на участниците деца е 117. Работи се индивидуално с всяко дете. Екипът специалисти е от 6 човека- психолози и педагози.

Корекционните уроци са насочени към овладяване на понятия за природния и социалния свят, както и овладяване на фонематичен анализ и синтез. Математически умения децата овладяват чрез занятия за изграждане на пространствени представи, сериация и класификация на предмети по цвят, големина, форма, сравняване на множества.

Игровата терапия включва сесии за отработване на някои социални умения и комуникация с връстници, както и за отреагиране на емоционални проблеми и високо ниво на тревожност, когато е налично у детето.

Специално внимание се отделя на работата с настолни игри. Съвременните родители са твърде ангажирани с работа и битови проблеми и отделят малко внимание на игрите вкъщи. Децата имат нужда от този тип работа, защото се учат на правила на поведение, на самоконтрол и самодисциплина. Овладяват умения да печелят и губят, да поддържат баланс в отношенията си с партньори в игрите.

 

 

Работа с родители

Семинари с родители

Тема: Училищната зрялост като етап от психическото израстване на детето в края на предучилищната възраст

Резюме

Децата на 7 г. придобиват т.н. училищна зрялост, изразяваща се в когнитивна и социална зрялост. Когнитивната е свързана с овладявана на речта- развитие на фонетичен анализ и синтез / без тях детето не би могло да се научи да чете и пише/, развитие на понятиен апарат, създаване на някаква елементарна картина на света в ума, като понятията са подредени- класифицирани. Например децата могат да изброят групи предмети и явления в природата и социалния свят- плодове, зеленчуци, диви и питомни животни, превозни средства, сезони и промените в природата според тях. По- важна в момента обаче е социалната зрялост. Проблемите с децата в първи клас днес са свързани не с интелектуалното им развитие, а с нивото на овладени социални умения и развитието на емоционалната интелигентност. Дали децата могат да упражняват някакво елементарно ниво на самоконтрол, могат ли да преценяват последици от постъпките си, имат ли развита емпатия така, че да се съобразяват с чувствата на другите. Осъзнали ли са правилата на поведение, свързани с реализирането на социалните роли ученик- учител. Когато социалната зрялост е постигната, детето в клас може да се държи като ученик: да изпълнява учебна задача, да се стреми към постигане на определен резултат, да се подчинява на инструкции от страна на учителя. Детето може да отложи получаването на удоволствие, награда тук и сега, в момента, в името на постигане на по- далечна цел. Детето започва да се съпоставя с връстниците си, оценявайки техните постижения в учебния час, както и своите. Започва да формира по- реалистична самооценка.

работа с родители работа с родители
работа с родители работа с родители
 

 

Работа с учители

Семинари с учители

В два семинара учителите бяха запознати с проблеми в развитието на децата, свързани с новите информационни технологии и промените в обществения и икономическия живот в България.

Семинар първи:

Участниците бяха запознати с проучванията на професор д-р Гералд  Хютер , ръководител на Центъра за нервнобиологични превантивни изследвания към университетите в Гьотинген и Манхайм/ Хайделберг Германия.

Изследователският екип на проф. Хютер доказва, че децата, които в ранна възраст стоят пред телевизора и компютъра- преди навършването на 6 г., са застрашени от това, че в мозъка им не се развиват невронни мрежи, които са свързани с придобиване на физическия опит на тялото. Тогава и тяхната сетивност не развива добре, а съответно и когнитивните им способности не разгръщат своя пълен потенциал. Усещането за владеене на тялото е пряко свързано с развитието на интелекта и речта.

 Децата, оставени пред телевизора от родителите си, нямат възможност да развият своите усещания за владеене на тялото. Те се развиват само в свободното изучаване на околния свят чрез игри, разходки сред природата, физически упражнения, спорт съвместно с родителите, а също така доста изненадващо- чрез пеене в хор или индивидуално.

Семинар втори: Детските страхове, невротичност и агресивност.

Детските страхове възникват на базата на една тревожност, характерна за деца, които са преживели интензивно чувство на несигурност поради временна раздяла с майката или пък са били изоставени от нея. Краен случай на такава базална тревожност, водеща до силно невротично развитие, са децата, изоставени от бебета в институция. Американски невробиолози доказаха, че емоционалният мозък на тези деца атрофира, имайки предвид изследователската си работа с деца от Румъния, осиновени в по- късна възраст/ след 4-5 г./ в САЩ.

Светът не е сигурно място- това поражда тревожност у хората. Когато малкото бебе се отглежда с любов, грижа и внимание от своята майка- най- близкият му човек, денонощно полагащ грижи за него, то придобива увереност в околния свят/ предметен и свят на хората/. Тогава детето се доверява на този свят ,може да го изучава, да експериментира с предметите, да опознава тялото си, да развива речта си. Това състояние се нарича базово доверие от психолозите. Неговата противоположност е недоверие, съпроводено с тревожност и страхове. То се развива, когато детето е лишено от топлата грижа на майката или бащата, те са емоционално студени личности и постоянно го неглижират. Главната причина на това, защо детето не получава достатъчно топлина и любов, се заключава в неспособност на родителите да дават любов вследствие на собствената им невроза, причинена от техни травми в детството им.

Детските страхове си имат своята основа в базовата тревожност и в конкретни ситуации, донесли напрежение и тревога на детето- например страх от раздяла с майката. В конкретни случаи тя го е оставила на грижите на други хора или пък се е наложило детето спешно да постъпи в болница без придружител. Този страх от раздяла с майката може да придобие голяма интензивност и да доведе до невротично развитие.

Напоследък у децата от предучилищна и ранна училищна възраст се наблюдават страхове, причинени от дигитални медии – страх от чудовища, нощни кошмари, съпроводени с енурезис. Страшните приказки на братя Грим или Шарл Перо обаче не предизвикват такива страхове. Всъщност те имат оздравителен ефект върху децата. Защото, прочетени от родителя на детето, те всъщност го тренират да бъде издръжливо и да не се бои. Защото детето преживява страховете си заедно с татко или мама, които артистично му четат приказката и му показват с поведението си, че това е художествена измислица.

След петата година на детето се наблюдават страхове, свързани със самооценката и ефекта на постиженията на другите деца върху собственото преживяване на компетентност и успешност.

Една категория деца- около 10 % от децата на разделили се родители, развиват специфична невротичност, свързана със синдрома на родителското отчуждаване. Тези деца се нуждаят от специално внимание и се изисква терапевтична работа с родителя, който ги отглежда, за да може той да схване какво причинява на детето си, насаждайки в съзнанието му волни ли неволно омраза към липсващия родител- обикновено това е бащата.

работа с учители работа с учители
работа с учители работа с учители
работа с учители работа с учители
работа с учители