Цели

Фондацията има следните цели:

- Подпомагане на деца с проблеми в развитието и обучението, породени включително от условия на икономическа и социална криза.

- Пропагандиране на въвеждането на разнообразни форми на психологическо подпомагане на детето.

- Осигуряване на психилогическа подкрепа на родители и учители на проблемни деца.

- Изграждане на центрове за консултиране,диагностика и терапия на проблемни деца.

- Работа с деца в интернати/ институциализирани деца/ за тяхното успешно вграждане в обществото.

- Обучение на студенти и млади специалисти в различни форми на психологическото подпомагане.

- Предоставяне на квалифицирана помощ на хора с увреждания/инвалиди/ за успешната им социална интеграция в местната общност

- Работа за толерантност в човешките отношения- социална, културна и образователна интеграция на деца и подрастващи от различни етнически общности.

- Ранна превенция на асоциално поведение на деца и подрастващи

- Предоставяне на квалифицирана психологическа помощ на хора със зависимост от наркотични вещества

- Обучение на бъдещи осиновители и приемни семейства на деца от институции.

От 1993г. до момента екип на фондацията провежда изследване на психическите особености на децата, родени след 1985г.-обучителни възможности, емоционални и личностови проблеми. Това е поколението, което расте в годините на преход от т.н. социалистическо общество към общество на “демокрацията”. Следи се и анализира промяната в ценностните ориентации,когнитивните способности, емоционални и мотивационни дефицити.
 

Консултативният кабинет предлага следните услуги:

· психологическо консултиране по проблеми на детското развитие, включително и кризи в развитието

· психологическа диагностика

· игрова психотерапия за деца и психотерапия за юноши

· психотерапия и консултиране на възрастни

· изготвяне на програми за педагогическа рехабилитация на деца с проблеми в развитието и провеждането им

· работа по проблемите на синдрома на родителското отчуждаване (СРО), която включва: консултиране на засегнати родители, чиито деца са развили СРО - психологическо и юридическо; консултиране по представянето на СРО в съдебна зала, като консултациите са насочени както към засегнатите от синдрома родители, така и към представляващите ги в съдебна зала адвокати; Изготвяне на експертни оценки от фондацията по проблема, които могат да бъдат представени в съдебна зала по силата на лицензирането на фондацията като доставчик на социална услуга от ДАЗД.